Wtorek 16. Października 2018r
Gawła, Ambrożego
linki sponsorowane, reklamy

Regulamin korzystania z serwisu przychodnia.pl

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu przychodnia.pl jest Media Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (kod 53-025), ul. Skarbowców 26, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Wrocław, pod numerem KRS 0000251201, posiadająca NIP: 897-16-13-933 oraz REGON 932077662 o kapitale zakładowym w wysokości 102.000,00 (sto dwa tysiące) złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie przychodnia.pl/kontakt/.

Administrator serwisu przychodnia.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Media Park.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

1.użytkownik – osoba korzystająca z serwisu przychodnia.pl, niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu przychodnia.pl, Media Park zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienia wymogu pełnoletniości w przypadku określonych treści np. treści mających charakter drastyczny, erotyczny itp.
2.serwis przychodnia.pl (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie przychodnia.pl, składających się na serwis przychodnia.pl, umieszczony na stronie głównej www.przychodnia.pl, umożliwiający w szczególności umieszczanie w tym serwisie pytań oraz odpowiedzi, plików, opinii, komentarzy lub innych treści w celu, między innymi, ich udostępnienia innym użytkownikom, jak również komentowanie i umieszczenie własnych autorskich przemyśleń na temat umieszczonych wpisów.
3.plik – zamieszczony przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na www.przychodnia.pl w części poświęconej funkcjonalności serwisu).
4.serwery Media Park – serwery Media Park, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis przychodnia.pl i na których - w ramach serwisu przychodnia.pl - zapisywane są pytania, odpowiedzi, pliki, opinie, komentarze zamieszczane przez użytkownika oraz wszelkie inne treści umieszczone w serwisie.
5.konto – założone przez użytkownika serwisu przychodnia.pl konto. Użytkownik może korzystać z konta (funkcjonalność, jaką daje posiadanie konta) dopiero po dokonaniu rejestracji i po aktywowaniu konta. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie linku aktywującego przesłanego przez system informatyczny Media Park w wiadomości e-mail na podany przez użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail. Użytkownik konta aktywnego (konta po dokonaniu rejestracji i aktywacji) może zawsze, w czasie dostępności serwisu przychodnia.pl, dokonać zmiany hasła do konta oraz aktualizacji danych podawanych podczas procesu rejestracji, poprzez zalogowanie się na konto użytkownika i założenie odpowiedniej dyspozycji zmiany hasła.
6.profil użytkownika – miejsce w serwisie przychodnia.pl, zawierające informacje o użytkowniku, dobrowolnie podane przez użytkownika, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu przychodnia.pl. Zmiana danych w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na konto. Profil użytkownika posiadają wyłącznie użytkownicy posiadający aktywne konto.

II. Zasady korzystania z serwisu przychodnia.pl

1.Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu przychodnia.pl umożliwiającego użytkownikom nieodpłatne umieszczanie m.in. określonych pytań oraz odpowiedzi, plików, opinii, komentarzy lub innych treści w serwisie przychodnia.pl, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Media Park. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
2.Dla prawidłowego korzystania z serwisu przychodnia.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu. Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia procesu rejestracji w serwisie przychodnia.pl jest posiadanie adresu e-mail (dotyczy wyłącznie użytkowników, chcących posiadać aktywne konto w serwisie).
3.Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
4.Wszelkie prawa do serwisu przychodnia.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa Media Park przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują Media Park.
5.Użytkownik w ramach korzystania z serwisu przychodnia.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
a. przeglądać serwis, w tym pytania i odpowiedzi umieszczone w Serwisie przez siebie lub innych użytkowników,
b. zamieszczać w Serwisie pytania i odpowiedzi, określone pliki, opinie, komentarze,
c. głosować na wybraną odpowiedź,
d. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu przychodnia.pl.
6.Warunkiem korzystania z serwisu przychodnia.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu przychodnia.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu przychodnia.pl polegające na umieszczaniu w serwisie pytań oraz odpowiedzi, plików, komentarzy, opinii lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie przychodnia.pl oraz jest władny udzielić Media Park określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
7.Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika w trakcie korzystania z serwisu przychodnia.pl jest Media Park. Media Park przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie przychodnia.pl ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika ujętych w profilu użytkownika, przetwarzanych przez Media Park, a także prawo do poprawiania tych danych (poprzez edytowanie konta użytkownika) oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia konta użytkownika). Przetwarzanie danych podanych przez Użytkownika w ramach serwisu przychodnia.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8.Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu pytań oraz odpowiedzi, plików, komentarzy, opinii lub innych treści w serwisie przychodnia.pl, a także za skutki udzielenia Media Park, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Media Park z udzielonych przez użytkownika praw (zgód), w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Media Park z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych pytań oraz odpowiedzi, plików, komentarzy lub innych treści w serwisie przychodnia.pl lub z tytułu udzielenia Media Park, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na żądanie Media Park lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.
9.Użytkownik korzystając z serwisu przychodnia.pl poprzez umieszczanie konkretnych pytań oraz odpowiedzi, plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielenia Media Park określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez Media Park zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.
10.Z tytułu korzystania z serwisu przychodnia.pl Media Park nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu przychodnia.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody. Pomimo iż celem Media Park jest umożliwienie użytkownikom serwisu przychodnia.pl korzystania z serwisu bez wynagrodzenia, Media Park zastrzega sobie wprowadzenie w przyszłości odpłatności z tytułu korzystania z serwisu przychodnia.pl w stosunku do niektórych, wybranych przez Media Park usług serwisu przychodnia.pl, o czym, jeśli takie opłaty zostaną wprowadzone, użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
11.Z serwisu przychodnia.pl użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji i aktywacji konta lub bez dokonywania rejestracji i aktywacji. Media Park różnicuje funkcjonalność serwisu przychodnia.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji i aktywacji. Treści pochodzące od użytkowników, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta oznaczane są pseudonimem wybranym przez danego użytkownika. Treści zamieszczane przez użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji i aktywacji konta nie posiadają stałego, przypisanego indywidualnie oznaczenia. Użytkownicy serwisu przychodnia.pl mogą w szczególności zadawać pytania, udzielać odpowiedzi, komentować umieszczone wpisy, głosować. Głosowanie następuje poprzez kliknięcie jednej z dwóch ikon znajdujących się przy danej odpowiedzi. Maksymalna liczba głosowań na daną odpowiedź jak również ilość zamieszczonych odpowiedzi do konkretnego pytania określone są w części poświęconej funkcjonalności serwisu - zakładka „Pytania i odpowiedzi”. Zastrzega się inne zróżnicowanie funkcjonalności serwisu w zależności od tego, czy dany użytkownik jest użytkownikiem zarejestrowanym posiadającym aktywne konto (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na www.przychodnia.pl w części poświęconej funkcjonalności).
12.Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi serwisu przychodnia.pl są dobrowolne.
13.Po dokonaniu aktywacji konta (tj. gdy użytkownik posiada konto aktywne), użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w serwisie przychodnia.pl, poprzez złożenie dyspozycji usunięcia konta przy pomocy kliknięcia ikony „Usuń konto”. Po złożeniu dyspozycji usunięcia konta zostanie usunięta cała zawartość konta, z zastrzeżeniem, że pozostawione zostaną komentarze użytkownika, które od tej chwili będą widoczne jako komentarze anonimowe.
14.Treści zamieszczane przez użytkownika staja się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika przy czym Media Park zastrzega możliwość opóźnień.
15.W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji i aktywowania konta, podany przy rejestracji lub później zmieniony adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Media Park wyłącznie do:
a. przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,
b. kontaktowania się Media Park z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem przychodnia.pl (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach, pytaniach innych użytkowników itp.).
16.Użytkownik rejestrując i aktywując konto, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, oraz w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Media Park lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Media Park) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Media Park jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Media Park).
17.Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Media Park sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Media Park sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc).
18.Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba (użytkownik – założyciel konta).
19.Każdy użytkownik serwisu przychodnia.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
a. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Media Park), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie przychodnia.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
b. podszywanie się pod inne osoby,
c. naruszanie tajemnicy korespondencji,
d. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
e. inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami „netykiety”, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Media Park, dokonywaniu włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Media Park, dokonywaniu włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.
f. umieszczanie we wszelkich publicznych wpisach swoich lub innych danych osobowych, danych kontaktowych, adresów, odnośników, linków itp.
20.Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął on do wiadomości, iż ewentualne usunięcie utworzonego przez niego konta lub konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia konta lub treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 19 a-f Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Media Park wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danego pytania , odpowiedzi, plików, opinii, komentarza lub innej treści, lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które Media Park ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego Media Park jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
21.Media Park oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis przychodnia.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu przychodnia.pl, Media Park nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu przychodnia.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.
22.W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu przychodnia.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Media Park powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie główniej serwisu przychodnia.pl (www.przychodnia.pl) stosowną informację.
23.Media Park oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu przychodnia.pl nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres przychodnia.pl/kontakt/.
24.W ramach serwisu przychodnia.pl Media Park zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do Media Park informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Media Park zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie przychodnia.pl: "Zgłoś naruszenie". Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. Media Park udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem (przychodnia.pl/kontakt/).
25.Media Park oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu przychodnia.pl środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Media Park oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu przychodnia.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres przychodnia.pl/kontakt/. Media Park do korzystania z Internetu, w tym serwisu przychodnia.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Media Park zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.
26.Informacje opisujące funkcjonalność serwisu przychodnia.pl dostępne są na stronie www.przychodnia.pl w szczególności w zakładce „Pytania i odpowiedzi”. Media Park w celu poprawiania jakości serwisu przychodnia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu przychodnia.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
27.W ramach przewidzianej dla serwisu przychodnia.pl funkcjonalności Media Park przewiduje grupowanie pytań oraz odpowiedzi przez umieszczenie ich w odpowiednich kategoriach. Użytkownik zadając pytanie jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji umieszczanych tam treści przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez serwis przychodnia.pl, przy czym klasyfikacja powinna być dokonywana z dołożeniem należytej staranności, wedle najlepszej wiedzy użytkownika w ramach bieżącej funkcjonalności serwisu przychodnia.pl.
28.Media Park nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach Media Park. Dane mogą być usunięte przez Media Park w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Media Park prowadzenia serwisu przychodnia.pl w przypadkach określonych w Regulaminie. Media Park zastrzega sobie również prawo niepublikowania pytań oraz odpowiedzi, komentarzy, plików lub innych treści, w każdej chwili w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Media Park prowadzenia serwisu przychodnia.pl. Z tego powodu Media Park odradza umieszczanie treści w serwisie przychodnia.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Media Park wyraźnie lub zezwalających Media Park na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Media Park za takie działania, Media Park nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu przychodnia.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
b. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie przychodnia.pl, i szkody wynikłe z tego tytułu,
c. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu przychodnia.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
d. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych zarejestrowanego konta użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Media Park,
e. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego pytania, odpowiedzi, pliku lub innych treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,
f. mając na uwadze darmowy charakter serwisu przychodnia.pl, Media Park w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu przychodnia.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; Media Park deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu przychodnia.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.
29.Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu należy zgłaszać na stronie: przychodnia.pl/kontakt/.
30.Media Park oświadcza, iż wszystkie pytania oraz odpowiedzi, pliki, komentarze, opinie oraz inne treści umieszczane w serwisie przychodnia.pl są rejestrowane przez Media Park. Media Park oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Media Park odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Media Park udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu przychodnia.pl, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu przychodnia.pl, przy czym Media Park działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Media Park do przekazania takich danych.
31.Media Park oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis przychodnia.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu przychodnia.pl.
32.Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści (w szczególności pytania, odpowiedzi, komentarze, opinie, pliki) w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Media Park lub należących do Media Park, w tym także w celach reklamowych.
33.Odbiorcą informacji z cookies jest Netsprint S.A., Google LLC, Stroer Digital Operations sp. z o.o. ("SDO"), Rubicon Project oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające tę kampanię. Dane te mogą zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.
34.Serwis internetowy Przychodnia.pl, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowanie treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi.
35.Regulamin jest dostępny na stronie www.przychodnia.pl/regulamin/.
36.Media Park zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Media Park poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok testu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

linki sponsorowane, reklamy

Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
linki sponsorowane, reklamy

Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->